60 procent ökad lönsamhetI en masters-uppsats har Klara Lampa följt upp och jämfört Öresundskrafts digiloga teamsatsning över tid - och jämfört med andra i branschen.
Resultaten är slående:
Lönsamheten per anställd har ökat 60 procent.
Samtidigt som både kundnöjdheten OCH välmåendet hos medarbetarna ökat.

Här kan du läsa hela hennes häpnadsväckande studie:
Klara_Lampa_Bättre företagsprestationer genom effektivare arbetsgrupper.pdf (1.22 MB)

233 procent fler högpresterande beteenden

Livsmedelsverket är en av flera myndigheter i Sverige som löpande arbetar med digilog teamutveckling, både för att utveckla arbetsmiljön och sin leverans.
I en studie från Göteborgs Universitet följdes över 20 grupper, som efter 6 månader hade ökat sin andel "högpresterande beteenden" med 233 procent.
De parallella kontrollgrupperna, som inte hade samma process, gjorde ingen förändring under motsvarande tid.

Här kan du läsa hela studien:
Teambuildings effekt på gruppers utveckling, examensabete Linnea Nissling och Lisa Skår.pdf (509.67 K)

Här finns också en artikel från Trygghetsstiftelsens webb om Teambook hos Livsmedelsverket.


Och en artikel från Sveriges HR-förenings tidning:
https://hrpeople.se/2018/03/25/fran-solo-till-samspel/

Vad säger användarna?


Livsmedelsverkets och Icas engagerade HR-hjältar berättar om hur de jobbar digilogt.


38 procent högre måluppfyllelse

En studie på Malmö Högskola, som släpps som en C-uppsats, har jämfört skillnaden mellan måluppfyllelse med och utan stöd av Mebook.
Det visade sig att den grupp som fick stöd av Mebook hade 38 procent högre måluppfyllelse än jämförelsegruppen.
Tesen som undersöktes var Fogg Behavior Model, som menar att det inte räcker med hög motivation och hög förmåga för att göra beteendeförändringar. Det behövs också "triggers" i form av olika påminnelser.

I studien fick människor gå på frivilliga föreläsningar, där de blev motiverade och fick tips om enkla förändringar.
Alla fick välja fem egna beteendeförändringar de ville göra under våren.
Slumpvis fick hälften löpande Uppföljningar och tips i Mebook. Dessa hade 82,6 procent måluppfyllelse efter några månader.
Den andra hälften, som bara fick en slutmätning, hade 59,9 procent måluppfyllelse.

Här finns hela uppsatsen: http://dspace.mah.se/handle/2043/21280
Just nu rullar ett grymt spännande projekt på gymnasieskolan Academy of Music & Business i Tingsryd.
Tillsammans med Andreas Carlsson och de andra ägarna har vi utvecklat "My Better Me" - ett helt skolkoncept, som bygger på att jobba fullt ut med individernas egna utveckling.
Skola "the Skillnad way", alltså!
Under tre år får de träna på att ta makt och ansvar för sin utveckling, att jobba teamsmart och att bli sina bästa jag. Tätt tillsammans med skolans alla pedagoger.
Ljuuuvligt modigt och framsynt av AMB att vara första skolan ut att göra det här hela vägen!
När Fastigopriset delades ut 2015 så fick Helsingborgshem ett Hedersomnämnande för det fantastiska arbete de gjort med Högpresterande team.
Tillsammans med oss har de gått igenom alla arbetsgrupper i hela organisationen och låtit dem jobba med att identifiera och jobba på det som ökar effektivitet, kvalitet och välmående i vardagen.
Under hela "resan" har vi följt teamen med GDQ-mätningar och Teambook.
Idag har Helsingborgshem en genomsnittlig samarbetseffektivitet som ligger bland de 15 procent högsta - jämfört med ALLA svenska team.
Visst är det coolt - och bra för deras kunder :)
ICA-Skolan, som är de som driver organisations- och ledarutveckling, använder både Teambook och Mebook i sin dagliga verksamhet.
- På ICA-Skolan arbetar vi med att stödja ledare och deras team att bli högpresterande i vardagen för att de ska nå sina affärsmål, säger Kent Vikström.
- För oss är det viktigt att följa upp och säkra att våra stödinsatser ger resultat för kunder i vardagen! Där är Teambook ett fantastiskt digitalt verktyg som ger makt och ägande åt chefer och medarbetare att själva följa och stödja sin egen utveckling i vardagen.
- Det är jätteviktigt för oss, då den klart största delen till allt nytt lärande sker i arbetsvardagen och då är det hög prio för oss på ICA-Skolan att ge ledare och team på ICA bra förutsättningar för att systematiskt arbeta med sin egen utveckling i vardagen på ett enkelt sätt som ger resultat. Därför har vi valt Teambook.